Investice
Předchozí článek Další článek

Nové dluhopisy České republiky. Vyplatí se jejich koupě? A který typ je výhodnější?

20.2.2021 | ING. ROBERT NOVOMĚSTSKÝ, MBA., EFA

Ministerstvo financí České republiky emituje desátou tranši Dluhopisů Republiky. Opět jsou v nabídce dva typy (Reinvestiční a Protinflační), které jsou k dispozici od 23.12.2020 do 19.3.2021. Oproti minulým tranším došlo ke změnám ve zdanění výnosů ze státních dluhopisů.
 
Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 4. 2021 a jsou splatné v době do 6 let.
 
Výnosy státních dluhopisů budou osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. (Novela zákona o daních z příjmů se netýká emisí Dluhopisu Republiky, které byly vydány před nabytím její účinnosti. Výnosy původních starých emisí tak budou zdaněny v každém výnosovém období až do splatnosti dluhopisu).

Kliknutím na obrázek níže spustíte videopříspěvek:

 


I. reinvestiční dluhopisy

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají.

 • Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.
 • Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu je pro následující úpis stanoven ve výši 1,00 % p.a. 
ZÁVĚR K REINVESTIČNÍM DLUHOPISŮM

Reinvestiční dluhopisy nejsou zajímavé. Důvodem je nastavení výnosů, a především pak nízký výnosový potenciál vzhledem k druhému typu dluhopisů Republiky. Následuje analýza Protiinflačních dluhopisů.II. PROTIINFLAČNÍ DLUHOPISY

Výnos protiinflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnocovala inflace.
 • Výnosy jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů.
 • Úroková sazba protiinflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky.
 • Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p.a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zahmco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace.
 
1) ZMĚNY V NASTAVENÍ VÝNOSU OPROTI MINULÉ TRANŠI
Na rozdíl od výnosu protiinflačních dluhopisů nabízených v předchozích upisovacích obdobích již není výnos u aktuálně nabízeného protiinflačního dluhopisu navýšen o marži ve výši 0,50 % p. a. Důvodem je údajně zmíněná novela zákona o daních  z příjmů.
 • Marže byla u předchozích emisí stanovena tak, aby výnos reálně pokryl inflační tlaky a nedocházelo prakticky ke   zdaňování inflace.
 • Nová šarže je výhodnější oproti minulé v případě, že inflace bude vyšší než 2,83 %.
2) NÁKUP
Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby
 • Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů, hodnota 1 000 Kč.
 • Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 000 000 kusů pro každý jednotlivý typ Dluhopisu Republiky, tedy 5 000 000 Kč.
 • Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.
 
3) PŘEDČASNÉ SPLACENÍ
Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek.
 • Žádost o předčasné splacení je rovněž možné podat prostřednictvím distributora, a to za poplatek dle platného ceníku.
 • Investované finanční prostředky je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace.
 
Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích.
 • Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami.
 • K datu předčasného splacení Vám bude vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu.
 
Podáním žádosti o předčasné splacení vlastník dluhopisů nepřichází o nárok na výnos dluhopisů za výnosové období, ve kterém podává žádost o předčasné splacení.
 • Pokud je na majetkovém účtu část dluhopisů ponechána, jsou tyto dále úročeny v souladu s emisními podmínkami příslušného dluhopisu.
 
Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení.
 • Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu.
 • Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena.
 • Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.
 
Následující tabulka uvádí podrobná data k předčasnému splacení.


 
4) OBJEDNÁNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopis lze objednávat pouze přes elektronický přístup. Postup nákupu se liší podle toho, jestli jste vlastnili některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany a zda máte

zřízený elektronický přístup
.
 • Zřízení elektronického přístupu ke správě účtu je možné pořídit pouze osobně.
Zájemci o státní dluhopisy se mohou vydat na vybrané pobočky oficiálních distributorů, kterými jsou Česká spořitelna a ČSOB, nebo je pořídit skrze elektronický přístup ke správě majetkového účtu.
 • Ten se automaticky zřizuje každému, kdo již zakoupil alespoň jeden dluhopis osobně u distributora.
 

1.krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi
vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

1A) Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:
1.A.1.) Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu.
V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání.
1.A.2.) Nemáte-li zřízen elektronický přístup
Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden na webu sporicidluhopisycr.cz.

1B) Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:
1.B.1.) Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.
 • Za účelem zřízení elektronického přístupu je potřeba se dostavit na pobočku smluvního distributora, kde se provádí řádná identifikace a autentizace klienta.
 • Zde Vám bude elektronický přístup zřízen podáním Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu.
 • Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů.
 • Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu,    kterou uvedete v Žádosti.
 • Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky.
 • Elektronický přístup lze na pobočce smluvního distributora eventuálně zřídit i podáním Žádosti o úpis alespoň minimálního počtu kusů (tj. 1 000 ks) libovolné emise Dluhopisu Republiky.
 
1.B.2.)      Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat rovněž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů.
Jak je již uvedeno výše, při podání žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu.
Přihlašovací údaje obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora.
 
Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.
Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty: Česká spořitelna, a.s.:
 • Smlouva o investičních službách
 • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
 • Znalostní profil klienta Československá obchodní banka, a. s.:
 • Komisionářská smlouva
 • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
 • V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.
 
Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, může Vám být k podpisu předloženo Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádosh o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.
 

2.krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 22. 03. 2021.
 
V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem).
 • Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis).
 • Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 22. 03. 2021, Vaše Žádost o úpis bude stornována.
V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.
 

3.krok

K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.
 

Další kroky

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy.
 • Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.
 • U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinves_ci výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet.
 • K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.
 

5) SHRNUTÍ PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek.
 • Žádost o předčasné splacení je rovněž možné podat prostřednictvím distributora, a to za poplatek dle platného ceníku.
 • Investované finanční prostředky je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace.
 • Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích.
 • Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami.
 • Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období.
 • Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení.
 • Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena.
 • Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.
 •  
 

6) ZÁVĚR K PROTIINFLAČNÍM DLUHOPISŮM

Parametry tohoto investičního nástroje byly sice desátou tranší upraveny, i tak se stále jedná o relativně bezpečnou a  konzervativní investici.
 • Splňuje požadavky Metodiky Freedom na bezpečnou investici
 • Může tvořit pilíř dluhopisové složky
 • Jedná se o alternativu k Modelovým dluhopisovým portfoliím Freedom
 
Vzhledem k možnostem předčasného splacení lze tento nástroj užít pro malé objemy jako termínovaný vklad na rok. Změnou daňové úpravy došlo k tomu, že tento instrument může být dokonce výkonnější než původní šarže, a to v případě inflace vyšší než 2,83 %.
 
Tento nástroj vyhovuje Metodice investic  2020 společnosti Freedom a lze jej navrhovat do portfolií klientů.
 
Předchozí článek Další článek